Ziekteverzuimbeleid essentieel voor bedrijfsvoering

25 september 2020

Waarom is een ziekteverzuimbeleid essentieel voor de bedrijfsvoering?

Onderdeel van een optimale bedrijfsvoering is een stabiel en betrouwbaar personeelsbestand. De zorg voor dit personeelsbestand is cruciaal om de organisatie gezond te houden. Zorg houdt voor ons in goed werkgeverschap en duidelijke processen / afspraken. Het ziekteverzuimbeleid helpt daarbij. Dit is een praktisch document met als doel medewerkers te informeren over het proces, de afspraken en verantwoordelijkheden bij verzuim. Kortom het ziekteverzuimbeleid is essentieel voor de bedrijfsvoering van een onderneming.

Zorgvrij HR ondersteund ondernemers met maximaal 50 medewerkers om verzuim in de juiste banen te leiden. Dit start bij het opstellen van een ziekteverzuimbeleid.

Het doel van het ziekteverzuimbeleid

Het doel van het beleid is om verantwoordelijkheden en afspraken rondom verzuim te duiden. Hoe meldt een medewerker verzuim en bij wie? Wat is ziekteverzuim en wat valt onder ander soortig verzuim? De regels rondom verzuimbegeleiding zijn complex dus de verantwoordelijkheden van de werkgever / manager worden ook geduid in het beleid. Op deze wijze wordt direct aan verwachtingsmanagement gedaan.

Inhoud van het ziekteverzuimbeleid

Als uitgangspunt is het goed om het doel uiteen te zetten al aan het begin van het beleid en voor wie het beleid bedoeld is. Een belangrijk onderdeel is het aanvragen / melden van ziekteverzuim. Daarbij dient er uiteen gezet te worden op welke wijze verzuim gemeld wordt, bij wie en op welk moment. Het verpleegadres is onderdeel van de afspraken en het verloop van het proces kan uiteen gezet worden. Inhoudelijk zal er ook geduid moeten worden wat de afspraken zijn rondom contactmomenten met de verzuimbegeleider en staat er een beschrijving in het beleid van mogelijkheden rondom een (gedeeltelijke) werkhervatting. Vergeet niet om het langdurig ziekteverzuimproces te duiden (wet verbetering poortwachter) en afspraken rondom vakantie tijdens ziekteverzuim.

Langdurig ziekteverzuim

Langdurig ziekteverzuim is al vervelend genoeg voor beide partijen. Door de stappen welke genomen dienen te worden gedurende langdurig verzuim en voor de Wet Verbetering Poortwachter op te nemen, schept dit duidelijkheid voor beide partijen. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de periodieke rapportages van de bedrijfsarts, de functionele mogelijkheden lijst, de probleemanalyse en het plan van aanpak.

Wet Verbetering Poortwachter

De werkgever is samen met de medewerker verantwoordelijk voor het hele traject terug naar werkhervatting. Daaronder wordt verstaan: preventie, verzuimbegeleiding en het begeleiden van de zieke of arbeidsongeschikte medewerker naar betaald werk. De gedachte achter de Wet Verbetering Poortwachter is het voorkomen dat medewerkers onnodig in de WIA terechtkomen. Dat betekent dat geprobeerd moet worden te voorkomen dat een medewerker langdurig ziek wordt (echter kan dit natuurlijk niet altijd). Snel actie te ondernemen na de eerste ziekteverzuim aanvraag/ melding is daarin een belangrijke stap. Hierin spelen niet alleen de werkgever, maar óók de medewerker en de bedrijfsarts een rol.

Vakantie tijdens ziekteverzuim

Indien een medewerker zich ziek meldt voor aanvang van een vakantie, dan kan de bedrijfsarts bepalen of de vakantie buitenshuis door kan gaan. Maak vooraf in het ziekteverzuimbeleid wel afspraken over opname van verlofdagen tijdens vakantie gedurende ziekteverzuim. Tijdens ziekteverzuim wordt er volledig verlof opgebouwd, dus kun je afspreken om dan ook volledig af te bouwen. Dit dient wel schriftelijk vooraf vastgelegd te worden.

Bent u benieuwd wat Zorgvrij HR voor u kan betekenen rondom verzuim binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Contact

Het kantoor is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 06 42 01 04 03 of te mailen op info@zorgvrijhr.nl.